Hůla JosefCitace : JANEČEK, M., BEČVÁŘ, M., BOHUSLÁVEK, J., DUFKOVÁ, J., DUMBROVSKÝ, M., DOSTÁL, T., HŮLA, J., JAKUBÍKOVÁ, A., KADLEC, V., KRÁSA, J., KUBÁTOVÁ, E., NOVOTNÝ, I., PODHRÁZSKÁ, J., TIPPL, M., TOMAN, F., VOPRAVIL, J., VRÁNA, K. Ochrana zemědělské půdy před erozí : metodika. [Erosion control of agricultural soils : The metodics]. VÚMOP Praha, 2007, 76 s. ISBN 987-80-254-0973-2
Ochrana zemědělské půdy před erozí : metodikaErosion control of agricultural soils : The metodics
Klíčová slova: vodní a větrná eroze, povrchový odtok, ztráta půdy, protierozní opatřeníKeywords: erosion control, water and wind erosion, runoff, erosion control measures
Anotace: Metodika k určení ohroženosti půdy vodní a větrnou erozí, velikosti povrchového odtoku a navrhování protierozních opatření organizačního, agrotechnického a technického charakteru na zemědělské půdě. Erozní ohroženost se určuje univerzální rovnicí ztráty půdy, návrhové kulminační průtoky metodou CN křivek. Uvedená je i problematika větrné eroze a ochranných opatření proti ní. Metodika je určená uživatelům resp. obhospodařovatelům zemědělských pozemků a projektantům komplexních pozemkových úprav, případně samostatných projektů protierozních opatření k základní orientaci v problematice protierozní ochrany. Může sloužit i jako odborný podklad pro případné poskytovaní podpor obsažených v programech MZe a MŽP k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny resp. rozvoje venkova. Tento metodický podklad bude v nejbližší době rozšířen o využití geografických informačních systému a celostátních databází pro hodnocení erozní ohroženosti zemědělské půdy a navrhování protierozních opatření v zájmu zvýšení. Anotation: