Abrham Zdeněk, Kovářová MarieCitace : ABRHAM, Z., BURG, P., KOVÁŘOVÁ, M., ZEMÁNEK, P. Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu. [Machines for chemical protection vineyards and economy their operation]. Praha : VÚZT, 2007, č. 6. 57 s. ISBN 978-80-86884-27-1
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozuMachines for chemical protection vineyards and economy their operation
Klíčová slova: ochrana vinic, rosiče, pracovní postupy, strojní linky, provozní nákladyKeywords: vineyards protection, blower sprayers, working procedures, machine lines, operational costs
Anotace: Výběr vhodné zemědělské techniky, způsob jejího pořízení a využívání je značně náročný na objektivní podklady k rozhodování. Cílem publikace je popsat metody a postupy  při navrhování strojních linek na ochranu vinic, shrnout nejdůležitější kriteria pro rozhodování při volbě strojů a strojních souprav.  Pro typické nejrozšířenější strojní linky v zemědělském provozu jsou uvedeny normativy provozních nákladů spolu se stručným popisem předpokládaných technologických a provozních parametrů. Celkové provozní náklady jsou rozčleněny na fixní náklady a variabilní náklady a jsou vztaženy na 1 ha. Informace je možné využít především pro plánování a hodnocení ekonomiky jednotlivých operací a pro podporu rozhodování o potřebě, využití a obnově strojů.Anotation:   Choice of suitable agricultural engineering, method of its purchase and utilization demands objective basis for decision. Aim of the publication is to describe methods and procedure of machine lines suggestion for vineyards protection, to summarize most important criteria for choice of machines and machine sets. We have made for most common machine lines in agricultural practice the norms of operational costs together with a brief description of anticipated technological and operational parameters. Total operational costs are divided into fixed and variable costs related to 1 ha. Information can be used mainly for planning and evaluation of economy of individual operations and support of decision on need, utilization and innovation of machines