Kollárová Mária, Plíva Petr , Jelínek AntonínCitace : KOLLÁROVÁ, M., PLÍVA, P., JELÍNEK, A., ZEMÁNEK, P., BURG, P., ALTMANN, V., MIMRA, M., HÁJKOVÁ, V. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů. [Principles for farming permanent grassland]. Praha : VÚZT, 2007, č. 1. 53 s. ISBN 978-80-86884-20-2
Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostůPrinciples for farming permanent grassland
Klíčová slova: trvalé travní porosty, údržba trvalých travních porostů, mechanizace pro údržbu travalých travních porostů, kompostování travní hmoty, ekonomická náročnost údržby trvalých travních porostů.Keywords: permanent grassland, permanent grassland maintenance, mechanization for permanent grassland maintenance, grass matter composting, economy of permanent grassland maintenance
Anotace: Příručky "Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů" byla zpracována v rámci řešení projektu 1G57004 "Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami". Je určená pro širokou zemědělskou veřejnost. Příručka podává základní charakteristiku TTP a vysvětluje jejich význam. Seznamuje se způsoby zakládání, obnovy a následné údržby TTP a možnostmi zpracování vznikající zbytkové biomasy. Obsahuje přehled mechanizace využívané pro zakládání a údržbu TTP a pro zpracování zbytkové biomasy z TTP. Poslední kapitola pojednává o hodnocení ekonomické náročnosti zakládání a údržby TTP. Anotation:   Handbook "Principles for farming on permanent grassland” was made in framework of the project 1G57004 "Complex methodological providing of permanent grassland maintenance aimed to the regions with specific conditions” solution. The handbook is available for agricultural public. The handbook presents basic TTP characteristics and explains their importance. Gives information on ways of establishing, innovation and consequent TTP maintenance and possibilities of generating residual biomass processing. The handbook contains an overview of mechanization applied in TTP establishing and maintenance and of residual TTP biomass processing. The last chapter describes evaluation of TTP establishing and maintenance.