Jevič Petr, Hutla Petr, Šedivá ZdeňkaCitace : JEVIČ, P., HUTLA, P., ŠEDIVÁ, Z. Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů. [Sustainable production and solid fuels quality management on basis of agricultural bio-products]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 133 s. ISBN 978-80-86884-42-4
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktůSustainable production and solid fuels quality management on basis of agricultural bio-products
Klíčová slova: metodika pro praxi, tuhá biopaliva, standardizace tuhých biopaliv, systém zajištění kvality, ekonomika výrobyKeywords: methodology for practice, solid biofuels, standardization, assurance quality system, production economy
Anotace: Metodická příručka je určena především pro pracovníky zemědělského poradenského systému, podnikatele, odborné a řídící pracovníky v zemědělství, producenty, zpracovatele a dodavatele biomasy a biopaliv, dodavatele strojního zařízení, provozních souborů a technologických linek pro zpracování biomasy, biologicky rozložitelných a biogenních odpadů. Zaměřuje se na postupy výroby tuhých biopaliv v různých obchodních formách z biogenních produktů a biomasy, klasifikovaných podle původu a zdroje v souladu s dosavadním stavem technické standardizace. Součástí je popis a posouzení provozně-optimální výroby v souladu se specifikacemi souvisejících technických norem a s respektováním řízení jakosti napříč celým dodavatelským řetězcem od místa původu, přes logistiku, tj. doprava, skladování, balení, manipulace, po dodání a zásobování tuhých biopaliv, včetně řízení jakosti. V návaznosti na příkladech referenčních strojních linek pro výrobu peletovaných a briketovaných paliv z dřevní, bylinné a ovocné biomasy se uvádí orientační technicko-ekonomické parametry výroby tuhých paliv ze slámy obilovin, travních porostů a energetických plodin. Všechny popisované postupy a bilance vycházejí z nutné podmínky trvalé udržitelnosti využívání vhodné tuhé biomasy pro výrobu tepla, elektrické energie, biopaliv a biokapalin. Pro dlouhodobé využívání je třeba zaručit ekologicky únosný odběr této biosuroviny.Anotation:   The methodological handbook is in particular focused to agrarian – consultancy system for workers, entrepreneurs, professional and managing workers in agriculture, producers, operators and suppliers of biomass and biofuels, suppliers of machine equipment for operational complexes as well as technological lines for biomass processing, biologically degradable and biogenic wastes. It is focused to procedures of solid biofuels productions in different trade forms classified by origin and resource in accordance with current state of technical standardization. A part of this also is description and assessment of operation – optimum production in compliance with specifications regarding technical standards and with respect to quality management throughout whole supply chain from point of origin over logistics, i.e. transport, storage, packaging, handling to delivery and supply of solid biofuels including quality management. In connection with examples of referential machine lines for pellet and briquette fuels production from wooden, herbaceous a fruit biomass the orientation technical-economical parameters of solid fuels production from cereal straw, grass crops and energy plant are presented. All described procedures and balances are based on necessary condition of suitable solid biomass utilization sustainability for production of heat, electricity, biofuels and bio-liquids. For long-time utilization is necessary to give a guarantee of ecologically friendly withdrawal of that bio-raw material.