Kára Jaroslav, Hutla Petr, Pastorek ZdeněkCitace : KÁRA, J., HUTLA, P., PASTOREK, Z. Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů. Zařízení pro termické zpracování organických odpadů. [Utilization of organic waste from agricultural production and rural settlements. Collection, classification and utilization of organic waste. Equipment for thermal processing of organic waste]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 102 s. ISBN 978-80-86884-40-0
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů. Zařízení pro termické zpracování organických odpadůUtilization of organic waste from agricultural production and rural settlements. Collection, classification and utilization of organic waste. Equipment for thermal processing of organic waste
Klíčová slova: výroba alternativních paliv, pyrolýza, bioplynKeywords: production of solid alternative fuels, biomass pyrolysis processing, biogas production
Anotace: Metodická příručka je určena pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele technologií a technických systémů pro zpracovaní energetické biomasy. V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektu v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v. v. i., jedna se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v. v. i. MZe 0002703101 a projektu NAZV MZe ,,QF3160 Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadu" a projektu MŠMT ,,2 B06131 Nepotravinářské využití biomasy v energetice". Zároveň bylo využito zkušeností našich zahraničních partneru, zejména ze SRN, Rakouska a Holandska. V publikaci je popsána řada způsobů jak nakládat s organickými odpady v zemědělském podniku, nebo při zpracovaní biologicky rozložitelných komunálních odpadu v obcích. Jde o výrobu tuhých alternativních paliv, pyrolýzní zpracovaní biomasy a výrobu bioplynu.Anotation:   In the publication are used results of research work from projects regarding energy and biogas renewable resources solved in RIAEng., p.r.i, i.e. it is concerning of significant part of the RIAEng. p.r.i. research plan called MZE 0002703101 and of the project NAZV MZE "QF 3160 Research of new technological processes for more effective utilization of agricultural and food wastes" as well as the project "MSMT 2 B06131, "Non-food industry utilization of biomass in energy". At the some time the experiences of our foreign partners from Germany, Austria and Netherland were used. In the publication is described many methods how to handle with organic waste in agricultural enterprise or within the processing of biological degradable municipal waste in the villages. It regards production of solid alternative fuels, biomass pyrolysis processing and biogas production.