Mayer Václav, Vejchar Daniel, Pastorková LibušeCitace : MAYER, V., VEJCHAR, D., PASTORKOVÁ, L. Technologické systémy skladování brambor. [Technological systems of potatoes storage]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 61 s. ISBN 978-80-86884-39-4
Technologické systémy skladování bramborTechnological systems of potatoes storage
Klíčová slova: brambory, skladování, technologické systémy, mechanické poškozeníKeywords: potatoes, storage, technological systems, mechanical injuries
Anotace: Metodická příručka popisuje technologické systémy při skladování brambor, vlivy technologických linek na kvalitu a mechanické poškození brambor při skladování a jejich úpravě, energetickou náročnost různých technologických systémů naskladnění, vyskladnění, řízení klimatu a úpravy produkce při skladování a jejich energetickou i ekonomickou náročnost na základě dosavadních výsledků řešených výzkumných úkolů a nových poznatků pro praxi. Je zpracován ucelený přehled technologických systémů skladování brambor, doporučeny jsou zařízení a úpravy linek pro eliminaci vlivů jednotlivých systémů a zařízení na poškození brambor při skladování a jejich úpravě za účelem zvýšení kvality produkce. Jsou popsány praktické výsledky při zjišťování energetické a ekonomické náročnosti různých technologických systémů a typů skladů brambor.Anotation:   The methodological handbook describes technological systems for potatoes storage effects of technological lines on potato quality and their mechanical injuries during storage and treatment, energy consumption of various technological systems of loading, unloading, climate control and production adaptation within the storage period as well as their energy and economical demands on basis of current results of solved out research projects and new knowledge for practice. There also is worked-up a comprehensive overview of technological systems for potatoes storage, recommendations for devices and lines adaptations with aim to eliminate effects of particular systems and devices on potatoes injuries during storage and their adaptation focused to production quality increasing. Described further are practical results in energy and economical demands finding out of various technological systems and potatoes storage hall types.