Syrový Otakar, Gerndtová Ilona, Holubová Věra, Kubín Karel, Novák Michal, Novotný František, Pastorek Zdeněk, Pražan Radek, Stehlíková BlankaCitace : SYROVÝ, O., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., KUBÍN, K., NOVÁK, M., NOVOTNÝ, F., PASTOREK, Z., PRAŽAN, R., S TEHLÍKOVÁ, B. Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí. [Technological system for grassland cultivation under conditions of mountain areas LFA and slope protected natural areas]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 75 s. ISBN 978-80-86884-41-7
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastíTechnological system for grassland cultivation under conditions of mountain areas LFA and slope protected natural areas
Klíčová slova: technologické systémy, horské oblasti LFA, svažité CHKOKeywords: technical systems, mountain regions LFA, slope protected natural areas
Anotace: V metodické příručce jsou uvedeny soubory doporučených racionálních technologických systémů pro různé způsoby využití trvalých travních porostů v horských oblastech LFA a svažitých CHKO. Doporučení zahrnuje optimální technologické a pracovní postupy, jejich technické zabezpečení, orientační hodnoty základních exploatačních, energetických a environmentálních ukazatelů a metodiku výpočtu těchto ukazatelů. Anotation:   The methodological handbook presents complex of recommended rational technological systems for different ways of permanent grassland utilization in mountain regions LFA and slope protected natural areas. The recommendation involves optimum technological and working processes, their technical security, orientation values of basic exploitational, energy and environmental indicators as well as metodology for these indicators calculation.