Vegricht Jiří, Machálek Antonín, Fabiánová Mária, Ambrož PavelCitace : VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., FABIÁNOVÁ, M., DOLEŽAL, O., AMBROŽ, P. Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic. [Stables and farms modelling solution for dairy cows breeding]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 112 s. ISBN 978-80-86884-34-9
Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnicStables and farms modelling solution for dairy cows breeding
Klíčová slova: ustájení dojnic, zásady projektování, technologické systémy, modelová řešeníKeywords: dairy cows housing, principles of technological systems designing, model solutions
Anotace: Metodická příručka je určena pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele stájí a technických systémů pro chov dojnic. V metodice  je prezentován dosavadní vývoj v chovu dojnic v ČR a současný stav z hlediska používaných technologií a pracovních postupů.V další části jsou analyzovány a hodnoceny základní technické a technologické systémy pro ustájení, krmení, dojení a skladování mléka, odklízení mrvy a kejdy a podestýlání vhodné pro chov dojnic v ČR. V navazující odborné části jsou uvedeny základní zásady pro navrhování a projektování stájí a farem pro chov dojnic, jejichž dodržení je jedním z nezbytných předpokladů pro úspěšnou realizaci a provozování stáje nebo farmy. Formou katalogových listů je prezentováno celkem 23 modelových návrhů stavebně-technického stájí a farem pro 72 – 810 dojnic, z toho 14 modelových návrhů novostaveb stájí a farem s dojením v dojírně, 5 návrhů modernizací stájí typu K 105 a K 174 a 3 návrhy novostaveb stáje s dojením v AMS.Anotation:   The catalogue represents methodological handbook for farmers, advisors, designers and suppliers of stables and technical solution for dairy cows breeding. There also is presented current development of dairy cows breeding in the Czech Republic from aspect of utilized technologies and working processes. In the next part there are analysed and assessed basic technical and technological systems for housing, feeding, milking and storage of milk, manure, slurry and littering removal suitable for dairy cows breeding in the Czech Republic. In the connecting professional part are presented basic principles for suggestion and design of stables and farms for dairy cows breeding. To maintain these principles is one of necessary assumption of successful implementation and operating of the stable or farm. In the catalogue are presented in total 23 model proposals of construction-technical design of stables and farms for 72 - 810 dairy cows in form of catalogue sheets, of which is 14 model proposals of new buildings (stable and farms) with milking in milk house, 5 proposals of stables K 105 and K 174 modernization and 3 proposals of new stables with milking in AMS.