Vegricht Jiří, Machálek Antonín, Fabiánová Mária, Miláček Petr, Ambrož PavelCitace : VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., FABIÁNOVÁ, M., MILÁČEK, P., AMBROŽ, P. Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic. [Innovation of technical and technological systems for dairy cows breeding]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 81 s. ISBN 978-80-86884-37-0
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnicInnovation of technical and technological systems for dairy cows breeding
Klíčová slova: chov dojnic, technologické systémy, ustájení, krmení, dojení, chlazení mléka,Keywords: dairy cows breeding, technological systems, housing, feeding, milking, milk cooling
Anotace: V metodické příručce jsou přehledně uvedeny základní technické a technologické systémy pro ustájení krmení, dojení, chlazení a skladování mléka, odklízení mrvy a kejdy a podestýlání určené pro chov dojnic a analyzovány jejich vlastnosti z hlediska potřeby lidské práce, energie, výkonnosti, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí, welfare apod. Stručně jsou uvedeny souvislosti těchto systému v rámci cross-compliance včetně uvedení hlavních kontrolovaných parametrů. Metodická příručka je určena zemědělským podnikatelům, kteří uvažují o výstavbě nebo modernizaci stájí pro dojnice nebo o inovaci technických systémů. Užitečné informace v ní naleznou také odborní poradci, projektanti a dodavatelé systémů pro chov dojnic a chov skotu. Výsledky jsou dobře využitelné v procesu dalšího vzdělávání a pedagogické činnosti.Anotation:   In the methodological handbook are presented basic technical and technological systems for housing, feeding, milking, cooling and storage of milk, manure and slurry removal and bedding for dairy cows and analysis of their properties from aspect of human work, energy, performance, investment costs, impacts on environment, welfare etc. in well-arranged form. Briefly are presented connections of these systems in framework of cross-compliance including presentation of controlled parameters. The methodological handbook is focused to agricultural entrepreneurs considering stable construction or their modernization or technical systems innovation. Also professional advisors, designers and suppliers of systems for dairy cows and cattle breeding will find there may useful information. The results are well usable in process of further education and teaching.