Hutla PetrCitace : HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., BOHÁČ, J., ŠTĚRBA, Z., HUTLA, P., KNÁPEK, J., V AŠÍČEK, J., STRAŠIL, Z., KAJAN, M., LHOTSKÝ, R. Rostlinná biomasa jako zdroj energie. [Plant biomass as resource of energy]. Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2008. 83 s. ISBN 978-80-85116-65-6 (VÚKOZ. Průhonice). ISBN 978-80-7415-004-3 (Nová tiskárna Pelhřimov). ISSN 0374-5651
Rostlinná biomasa jako zdroj energiePlant biomass as resource of energy
Klíčová slova: biomasa, obnovitelné zdrojeKeywords: biomass, renewable energy sources
Anotace: Kniha shrnuje poznatky z problémových okruhů pěstování biomasy pro energetické účely. Zabývá se technologiemi pěstování a využití energetických rostlin, biodiverzitou ve vazbě na jejich pěstování, výrobou tuhých biopaliv, anaerobní fermentací. Součástí je i ekonomika pěstování energetických plodin, zahrnující tvorbu ekonomických modelů pro stanovení ceny různých druhů biomasy a zpracované modely pro plantáž RRD, lesknici rákosovitou a anaerobní fermentaci.Anotation: