Souček JiříCitace : SOUČEK, J. Drtiče, štěpkovače a řezačky pro úpravu rostlinné biomasy. [Crushers, choppers and cutters for crop biomass treatment]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008, č. 2. 78 s. ISBN 978-80-86884-31-8
Drtiče, štěpkovače a řezačky pro úpravu rostlinné biomasyCrushers, choppers and cutters for crop biomass treatment
Klíčová slova: štěpkovače, drtiče, řezačky, biomasa, desintegraceKeywords: chippers, crushers, cutters, biomass, desintegration
Anotace: Publikace je vydána v rámci řešení projektu MZe NAZV č. QG60083, Konkurenceschopnost bioenergetických produktů. Obsahuje teoretické a praktické aspekty využívání štěpkovačů, drtičů a řezaček při desintegraci rostlinné biomasy. Popisuje používané systémy a obsahuje výsledky měření parametrů desintegrace na různých typech zařízení v provozních a poloprovozních podmínkách. Součástí publikace je příloha, která obsahuje databázi vybraných desintegračních zařízení v tabelární formě. Publikace je určena široké odborné veřejnosti a jejím cílem je být nástrojem při výběru a provozování zařízení pro zpracování a přípravu surovin rostlinného původu.Anotation:   The publication is published in frame of the project of Ministry of Agriculture of Czech republic vol. QG60083, Competitive power of bioenergy products. The book contains theoretically and practically aspects of chippers, crushers and cutters in plant biomass desintegration. The book presents used systems and contents the results of desintegration measuring prameters on various equipment types under operating pilot conditions. The part of publications is an appendix, which contains databases of selected desintegration equipment in table form. Publication is intended for general expert public and aim of this publication is to be instrument of botanical origin raw materials processing and preparing equipments digest.