Mayer Václav, Vejchar DanielCitace : MAYER, V., RŮŽEK, P., KASAL, P. VEJCHAR, D. Technologie lokální aplikace minerálních hnojiv a přípravků při pěstování brambor. [Technology of local application of mineral fertilizers during the potato growing]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2009. 42 s. ISBN 978-80-86884-48-6
Technologie lokální aplikace minerálních hnojiv a přípravků při pěstování bramborTechnology of local application of mineral fertilizers during the potato growing
Klíčová slova: pěstování brambor, lokální aplikace minerálních hnojiv, lokální pásové hnojení, tuhé hnojivo, kapalné hnojivo, využití hnojiv rostlinami, kvalita hlíz, ekonomika pracovních postupů hnojeníKeywords: potato growing, local application of mineral fertilizers, local belt fertilization, solid fertilizer, liquid fertilizer, utilization of fertilizers by crops, quality of tubers, economy of fertilizer techniques
Anotace: V metodické příručce jsou prezentovány výsledky výzkumného řešení projektu NAZV Ministerstva zemědělství ČR  číslo QF4081 Inovace systému hnojení brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochranu životního prostředí. Jsou uvedeny výsledky a prakticky aplikovatelné návrhy a doporučení nových pracovních postupů lokálního pásového hnojení při pěstování brambor na odkameněných i neodkameněných půdách tuhým nebo kapalným hnojivem. V příručce jsou prezentovány vědecké poznatky o zvýšení využití hnojiv rostlinami brambor při jejich lokální aplikaci při zachování nebo zlepšení kvality hlíz a výnosů brambor v polních a poloprovozních pokusech. Metodika obsahuje a popisuje stávající a nové agrotechnické postupy hnojení při pěstování brambor, vlivy postupů a dávek živin na výnos i kvalitu brambor, změny živin v půdě a doporučení pro uplatnění výsledků v praxi. Součástí je i hodnocení a porovnání  ekonomické náročnosti různých způsobů hnojení a jejich ekonomické výhodnosti z hlediska úspory hnojiv, nákladů na technické vybavení při hnojení brambor. Metodika navrhuje nová technická řešení aplikace kapalných hnojiv a přípravků.Anotation: Cílem příručky je informování odborné praxe ve vazbě na podporu zavádění nových  postupů lokálního hnojení a využití navrženého řešení aplikátoru kapalných hnojiv a přípravků při pěstování brambor. Managementu zemědělských výrobních podniků jsou předkládány k posouzení údaje a doporučení o výhodách a nevýhodách postupů při úpravách a inovacích technologických systémů hnojení brambor v jejich výrobních podmínkách.   Methodical manual outlines the results of research project "Innovation of potato fertilization by application of mineral fertilizers with consideration he environment protection" (no. QF 4081). This project was approved by the National Agency for Agricultural Research (NAAR) of Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The practical applicable proposals and recommendation for new operating procedures of local belt fertilization have been summarized. The solid or liquid fertilizer have been applied during the potato cultivation on stony soils or stone less soil. The utilization of fertilizer components by potatoes was enhanced due to local application. The tuber quality and their yield have been preserved or improved during. The methodology features the current and new agro technical methods of fertilization during potatoes cultivation, influents of procedures and nutrition doses affected potatoes yield and quality, changes of soil nutrients and recommendation for practical utilization. The assessment and comparison of economic demand of various fertilization systems were included. Their economic profitability in case of fertilizers, inputs and technical equipment savings were monitored. New technical solution for application of liquid fertilizers and other preparation. The aim is to inform about the professional practises regarding to the new introduced methods of local fertilization and utilizations of proposed solution for application of liquid fertilizers and other agrochemicals in potatoes planting. Management of agriculture products received data for judgment and recommendations concerning the advantages and disadvantages during changes and innovations of technology systems of potatoes fertilization.