Jelínek Antonín, Dědina Martin, Plíva PetrCitace : JELÍNEK, A., DĚDINA, M., PLÍVA, P. Výroba plastického steliva pro skot. [Production of plastic bedding for cattle]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 55 s. ISBN 978-80-86884-49-3
Výroba plastického steliva pro skotProduction of plastic bedding for cattle
Klíčová slova: kompostování, chov skotu, kejda, welfareKeywords: composting, cattle breeding, slurry, welfare
Anotace: Metodika shrnuje poznatky ověřené v praxi týkající se sestavení a provozu technologické linky pro výrobu plastického steliva-kompostu z kejdy skotu, která je založena na principu separace tuhé části ze surové kejdy a termickém ošetření separátu tak, aby došlo k úplné hygienizaci a potlačení patogenních mikroorganizmů. Metodika umožňuje provozovatelům chovů skotu sestavit linku, která je složena ze strojů volně dostupných na českém trhu. Technické parametry provozu navržené linky byly ověřovány od r. 2005 na farmě Petrovice, patřící ZD Krásná Hora n. Vltavou a.s.. Linka výrazně usnadňuje přeměnu kejdy na využitelnou surovinu a výsledkem je výrazné zlepšení nejen ke vztahu k životnímu prostředí, ale i k welfare chovaných zvířat. Anotation: Methodology summarizes verified field tested knowledge about design and operation of the technological line for production of plastic bedding – compost from cattle slurry, which is based on the principle of the separation of solid fraction from raw slurry and the thermally treatment of the separate in such way that the complete hygienization and pathogens elimination occur. Methodology allows a composition of the line of machines freely available on Czech market. Since 2005 some technical parameters of the line has been verified on the farm Petrovice owned by ZD Krásná Hora nad Vltavou. The line facilitates the transformation of slurry into usable product significantly. Consequently, it contributes to living environment protection and welfare of housed cattle.