Pastorek Zdeněk, Syrový Otakar, Gerndtová Ilona, Holubová Věra, Kubín Karel, Novák Michal, Pražan Radek, Stehlíková BlankaCitace : SYROVÝ, O., PASTOREK, Z., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., KUBÍN, K., NOVÁK, M. PRAŽAN, R., STEHLÍKOVÁ, B., PODPĚRA, V., KAŠPAROVÁ, J., ŠRÁMEK, P., ŠAŠEK, V. ŠAŠKOVÁ, I. Využití techniky a agronomických opatření při obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí. [Utilization of machinery and agronomical measures during the grassland management in conditions of less favoured areas in mountain regions and steep lands in protected landscape areas]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2009. 54 s. ISBN 978-80-86884-50-9
Využití techniky a agronomických opatření při obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastíUtilization of machinery and agronomical measures during the grassland management in conditions of less favoured areas in mountain regions and steep lands in protected landscape areas
Klíčová slova: LFA v horských oblastech, trvalé travní porosty, zemědělská doprava, technické systémy, technicko-ekonomické normativyKeywords: mountain regions LFA, permanent grassland, agricultural transport, technical systems, energetic and economic indicators
Anotace: V publikaci jsou vymezeny horské oblasti LFA podle Programu rozvoje venkova České republiky. Jsou zde uvedeny součinitele, které určují vliv velikosti, tvaru a svažitosti pozemku na exploatační, energetické a ekonomické ukazatele zemědělské techniky. Anotation:   The publication inform about an limitation in a mountain regions LFA according to the development program on the countryside in Czech republic. In the publication are mentioned coefficient which determine influence of size, shape and slope piece of land on an exploitative, energy and economical indicators of agricultural engineering.