Plíva Petr, Jelínek Antonín, Kollárová Mária, Marešová KarolínaCitace : PLÍVA, P., ALTMANN, V., HABART, J., JELÍNEK, A., KOLLÁROVÁ, M., MAREŠOVÁ, K., MIMRA, M., VÁŇA, J., VOSTOUPAL, B. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. [Composting in belt piles on free surface]. 1. vyd. Praha : Profi Press, 2009. 136 s. ISBN 978-80-86726-32-8
Kompostování v pásových hromadách na volné plošeComposting in belt piles on free surface
Klíčová slova: kompostování, monitorování a řízení kompostovacího procesu, stroje a zařízení kompostárny, právní předpisyKeywords: composting, monitoring and control of composting process, machines and equipment of composting plant, legal provisions
Anotace: Předložená publikace seznamuje odbornou i laickou veřejnost s technologií kompostování na volné ploše v pásových hromadách. Věnuje se základním podmínkám kompostovacího procesu a faktorům, které ovlivňují jeho zakládání a další průběh biodegradačních dějů. Podrobně informuje o možných způsobech jak kompostárnu strojně, právně a ekonomicky zabezpečit, jak monitorovat a následně řídit kompostovací proces tak, aby byl jeho průběh optimální. Publikace je sestavena tak, aby poskytovala veškeré nezbytné informace o průběhu kompostovacího procesu od samotného začátku, včetně přípravy zpracovávaných surovin, až po jeho ukončení, včetně úpravy hotového kompostu k prodeji. Publikace je členěna do tematických celků – kapitol, z nichž některé jsou doplněny tzv. katalogovými listy strojů, popř. zařízení (řazeny na konci publikace), která jsou pro popisovanou technologickou operaci charakteristická a ke správnému chodu kompostárny nezbytná nebo ji vhodným způsobem doplňují.Anotation:   The presented publication acquaints the scientific as well general public with technology of composting in belt piles on free surface. It addresses the basic conditions of composting process and factors, which influence the compost establishment and further course of biodegradation processes. This publication informs in detail about possible ways suitable for machine, legal and economic ensurance of a composting plant and also for monitoring and subsequently control the composting process in order to guarantee its optimal course. The publication is put together in such a manner, which gives all necessary information about the course of composting process from the very beginning, including the preparation of processed raw materials, up to its ending incl. preparation of a compost for sale. This publication is divided into thematic parts-chapters, of which some are completed by so-called catalogue cards of machines or equipment (placed at the end of publication), which are characteristic for described technological operation, necessary for faultless operation of a composting plant or complete it by a suitable way.