Roy Amitava, Laurik Stanislav, Plíva PetrCitace : ROY, A., LAURIK, S., PLÍVA, P. Výroba kompostů s různou objemovou hmotností. [Production of Compost with Different Volume Weight]. Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení výzkumného projektu NAZV č. QH82191 Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 21 s.
Výroba kompostů s různou objemovou hmotnostíProduction of Compost with Different Volume Weight
Klíčová slova: kompost, fyzikální vlastnosti, objemová hmotnost, pórovitost, vlhkost, surovinová skladba kompostuKeywords: compost, physical properties, bulk density, porosity, moisture content, the raw material composition of compost
Anotace:Znalost fyzikálních vlastností různých typů vyrobených kompostů usnadní při jejich aplikaci do půdy předem odhadnout jejich vliv na fyzikální vlastnosti ošetřovaných půd. Pro určování a hodnocení vybraných fyzikálních vlastností surovin zpracovávaných kompostováním a hotových kompostů, mezi která zejména patří objemová hmotnost, pórovitost a vlhkost existuje řada metod. Uvedené zjišťované fyzikální vlastnosti jsou uspořádány do na sebe navazujících tabulek, s jejichž pomocí lze dopředu stanovovat vlastnosti vyrobeného kompostu. Tabulky jsou k dispozici podnikům, které hledají uplatnění pro kompost v elektronické podobě na www.vuzt.eu. Anotation:Knowledge of the physical properties of various types of composts made easier when the soil before application to assess their impact on the physical properties of treated soil. For the identification and evaluation of selected physical properties of processed materials and finished compost by composting, which include in particular density, porosity and moisture, a number of methods. Those surveyed physical properties are arranged in successive tables, through which it can determine in advance the characteristics of compost produced. Tables are available to businesses seeking to use compost in electronic form on www.vuzt.eu.