Hůla Josef, Kovaříček PavelCitace : HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., BADALÍKOVÁ, B., DRYŠLOVÁ, T., HORÁČEK, J., JAVŮREK, M., KOVAŘÍČEK, P., KROULÍK, M., KUMHÁLA, F., SMUTNÝ, V., TIPPL, M., WINKLER, J. Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí. [Impact of Unconventional Technologies of Soil Cultivation on Soil Environment]. Certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, je etapou PUV (Plán uplatnění výsledků) projektu č. 1G57042 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 58 s. ISBN 978-80-86884-53-0
Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředíImpact of Unconventional Technologies of Soil Cultivation on Soil Environment
Klíčová slova: zpracování půdy, minimalizační technologie, vlastnosti půdyKeywords: soil tillage, minimalization technologies, properties of soil
Anotace:V metodice jsou uvedeny vlivy minimalizačních technologií zpracování půdy na tyto charakteristiky půdního prostředí: fyzikální vlastnosti půdy a půdní strukturu, infiltraci vody do půdy, biologii půdy, půdní organickou hmotu, na uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší, fytotoxické látky v půdě. Dále je uveden vliv technologií zpracování půdy na odolnost půdy vůči erozi a na energetickou náročnost jejího zpracování. Jsou uvedeny příklady pracovních postupů netradičních technologií zpracování půdy a možnosti zvýšení jejich kvality. Anotation:In methodology there are mentioned the effects of minimalization technologies on the following characteristics of soil environment: soil physical properties and soil structure, water infiltration into the soil, soil biology, soil organic matter, release of carbon dioxide into the atmosphere and phytotoxic substances in soil. Furthermore there is mentioned the effect of soil cultivation technologies on soil resistance to erosion and energy intensity. There are also described the examples of work procedures concerning the unconventional technologies of soil cultivation and possibilities of improvement of their quality.