Plíva PetrCitace : MIMRA, M., ALTMANN, V., PLÍVA, P. Ekonomická hodnocení doporučených postupů při zakládání a obhospodařování prvků ÚSES v zemědělské krajině se zaměřením na trvalé travní porosty. [Economic Evaluation of Recommended Procedures in the Course of Establishment and Management of TSES Components in Agricultural Landscape Focused on Permanent Grass Stands]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2009. 24 s. ISBN 978-80-86884-47-9
Ekonomická hodnocení doporučených postupů při zakládání a obhospodařování prvků ÚSES v zemědělské krajině se zaměřením na trvalé travní porostyEconomic Evaluation of Recommended Procedures in the Course of Establishment and Management of TSES Components in Agricultural Landscape Focused on Permanent Grass Stands
Klíčová slova: ekonomické hodnocení, náklady na provoz strojů, údržba trvalých travních porostůKeywords: economic analysis, costs of machine’s operation, servicing of permanent herbage
Anotace:Metodika poskytuje podrobný návod pro výpočet nákladů na pracovníka i stroje nebo strojní linky při zakládání, údržbě trvalých travních porostů a některých dalších prvků územní systém ekologické stability (ÚSES). Součástí metodiky je výčet různých druhů nákladů, které mohou vznikat při zakládání nebo údržbě trvalých travních porostů nebo jiných prvků ÚSES (modelové příklady), které mohou být návodem pro zemědělské podniky a další subjekty podnikající v tomto odvětví pro provedení ekonomického hodnocení jednotlivých pracovních operací a stanovení nákladů na provoz strojů nebo hodinové zúčtovací sazby. Anotation:Methodology provides detailed instruction manual for calculation costs of worker and machines or mechanical lines during founding and servicing of permanent grassland and some another elements of territorial system of ecological stability. Part of methodology is specification of various costs, which can be caused by founding or servicing of permanent grassland or another elements of territorial system of ecological stability (model examples), which can be an instruction manual for farming business and another subjects who run a business in this branch for realising of economical analysis of single work stages and fixing of machine’s operation costs or hour accounting rate.