Plíva Petr, Laurik StanislavCitace : PLÍVA, P., LAURIK, S. Metody měření teploty kompostu využitelné pro řízení kompostovacího procesu a archivaci dat. [Methods of the compost temperature measuring usable for control of the composting process and data archivation]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-56-1
Metody měření teploty kompostu využitelné pro řízení kompostovacího procesu a archivaci datMethods of the compost temperature measuring usable for control of the composting process and data archivation
Klíčová slova: metoda měření teploty kompostu, bezdrátový přenos naměřených hodnot, porovnávací měření, zapichovací teploměr, archivace naměřených hodnotKeywords: method of compost temperature measurement, wireless transmission of measured data, comparative measure, rod thermometer, stacking of measured data
Anotace:Teplota kompostu je nejjednodušeji identifikovatelným ukazatelem jeho zrání, který koresponduje s intenzitou činnosti mikroorganismů. Měření a evidence teplot je proto základní podmínkou kontroly správného průběhu kompostovacího procesu. Měření teploty kompostu musí být prováděno podle metodiky, která popisuje kde a jakým způsobem bude zapichovací teploměr do kompostu zapíchnut, v jakých časových intervalech bude měření prováděno a jak budou naměřené hodnoty zaznamenávány. K měření teploty kompostu se nejčastěji používají elektronické teploměry kontaktní, s digitálním nebo analogovým ukazatelem, v lepším případě s možností záznamu naměřených hodnot, popř. možností datového výstupu. Teploměr musí být vždy vybaven tyčovou zapichovací sondou, kterou je možno zapíchnout do hromady kompostu. V poslední době se začíná k měření a evidenci teplot kompostu využívat systém, který je založen na bezdrátovém přenosu naměřených hodnot. Systém sestává ze zapichovacího teploměru, ze kterého jsou bezdrátově pomocí přijímače přeneseny naměřené hodnoty do sběrné řídící jednotky, kde jsou ukládány a podle potřeby jsou kdykoliv k dispozici. Anotation:Compost temperature is one of the easiest identifiable indicators, which shows the maturity of the compost and corresponds to the microbial activity. Measuring and recording of the temperature is therefore the essential condition for composting process control. Compost temperature measurement must be done according to the methodology, which describes where and how the rob thermometer will stab into the compost, in what time interval and how the readings will be recorded. The most used thermometers today are electronic contact thermometers with digital or analog display, or better thermometers with the possibility of recording the measured values or even those with the data output. The thermometer must always have a rod probe, which is possible to stab into the compost pile. Recently there are some special measuring and recording systems on the market. One of them is based on the wireless data transmission. This system consists of stab thermometer, from which are the measured data transfer through wireless connection and receiver to the control collecting unit. Here are the data stored and any time available.