Zabloudilová Petra, Češpiva Miroslav, Jelínek AntonínCitace : ZABLOUDILOVÁ, P., ČEŠPIVA, M., JELÍNEK, A., KRUML, J. Zásady provádění měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso podle směrnice Rady 200743ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso. [Principles of Value Measurements in Stable Microclimate in Chicken Breeding for Meat According to Council Directive 200743ES on Minimal Rules for Protection of Chickens Kept for Meat Production]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-55-4
Zásady provádění měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso podle směrnice Rady 2007Principles of Value Measurements in Stable Microclimate in Chicken Breeding for Meat According to Council Directive 200743ES on Minimal Rules for Protection of Chickens Kept for Meat Production
Klíčová slova: stabilní kvalita ovzduší, koncentrace amoniaku, plynové senzoryKeywords: stable air quality, ammonia concetration, gas sensors
Anotace:Metodika poskytuje inspektorům Státní veterinární správy České republiky a dalším zájemcům o měření stájového mikroklimatu v souladu s požadavky na podmínky ochrany kuřat chovaných na maso při vyšší hustotě osazení než 33 kg.m-2 návod na postup měření koncentrací amoniaku (NH3) a dále koncentrací oxidu uhličitého (CO2), teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a osvětlení stájových prostor. Součástí metodiky jsou popisy postupů měření jednotlivých parametrů stájového mikroklimatu a popis dataloggeru pro měření koncentrací amoniaku.Anotation:The metodology provides to inspectors the State Veterinary Administration of the Czech Republic and other parties interested in the measurement of microclimate in stables, in accordance with the requirements for protection of chicknes kept for meat production at higher stocking on densities than 33 kg.m-2 the instructions on the method of measuring particular concentration of ammonia, carbon dioxide, air temperature relative humidity and light in stable. Part of the metodology are descriptions of measuring the parameters of microclimate in stables and some details about amonnia sensors.