Hůla Josef, Kovaříček Pavel, Vlášková MarcelaCitace : HŮLA, Josef, Barbora BADALÍKOVÁ, Pavel KOVAŘÍČEK, Marcela VLÁŠKOVÁ a Jaroslava BARTLOVÁ. Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy. [Modification of Soil Physical Properties and Soil Retention Capability by Incorporation of Compost from Waste Biomass]: uplatněná certfikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2012. 28 s. ISBN 978-80-86884-98-4.
Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasyModification of Soil Physical Properties and Soil Retention Capability by Incorporation of Compost from Waste Biomass
Klíčová slova: kompost, odpadní biomasa, zhutnění půdy, infiltrace vody do půdyKeywords: compost, waste biomass, soil compaction, water infiltration into the soil
Anotace:Metodika obsahuje dvě části. Cílem bylo vypracovat podklady pro uplatnění vysokých dávek kompostu z odpadní biomasy pro úpravu fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností půdy. Na základě výsledků z polních pokusů lze doporučit vyšší dávky kompostů z odpadní biomasy jako opatření ke zlepšení nepříznivého stavu zhutnělých půd a ke zvýšení schopnosti půdy přijímat vodu při intenzivních srážkách. Byl navržen způsob využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů ke zmírnění zhutnění půdy a ke zvýšení schopnosti přijímat vodu s vytvořením podmínek pro péči o obsah a kvalitu organických látek v půdě. Metodika je určena zemědělské praxi, producentům odpadní biomasy a subjektům v odborném poradenství. Je dílčím příspěvkem k efektivnímu využívání odpadní biomasy zejména v podmínkách její vysoké produkce.Anotation:The methodology contains two parts. The aim of the methodology was to develop materials for the application of high doses of compost from waste biomass to adjustment physical and hydro-physical properties of the soil. Based on the results from field trials it is possible to recommend higher doses of composts from waste biomass as a measure to improve the unfavourable condition of compacted soil and to increase the ability of soil to infiltrate water during intense rainfall. Methods of using compost from biodegradable waste to reduce soil compaction and to increase the ability to infiltrate water were designed. Procedures which provide care for the content and quality of organic matter in the soil were designed as well. The methodology is intended for agricultural practice, producers of waste biomass and. The methodology is intended for agricultural practice, producers of biomass and waste subjects in consulting centres. It is a part of contribution to the effective utilization of waste biomass, especially in conditions of its high production.