Jevič Petr, Šedivá ZdeňkaCitace : JEVIČ, Petr, Zdeňka ŠEDIVÁ, Jan MALAŤÁK a Jiří KŘÍŽEK. Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové účely. [Processing of Residual Biomass and Separated Plastic and Cellulose Fractions of Solid Municipal Waste by Thermolysis for Energy and Material Purposes]: certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2012. 49 s. ISBN 978-80-86884-67-7.
Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové účelyProcessing of Residual Biomass and Separated Plastic and Cellulose Fractions of Solid Municipal Waste by Thermolysis for Energy and Material Purposes
Klíčová slova: biomasa, tuhý komunální odpad, zplyňování, pyrolýza, syntetický plyn, biopaliva, biokapalinyKeywords: biomass, solid municipal waste, gasification, pyrolysis, syngas, biofuels, bioliquids
Anotace:Metodika, určená pro praktické použití v souvisejících oblastech, vychází ze zahraničních a vlastních výsledků výzkumu termolýzních technologických postupů pro energeticko-surovinové využití zbytkové biomasy a separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního a průmyslového odpadu. Jsou popsány vybrané technologické postupy a zařízení zkušebních, ověřovacích a předváděcích provozů. Uvedené doplňující příklady s analýzou hmotnostní a energetické bilance včetně kvality syntézního plynu a doprovodných produktů jsou určeny pro podporu a návrh směřování dalšího vývoje těchto technologií, které by mělo vyústit v ekologicky a ekonomicky nejvhodnější řešení průmyslového komerčního zařízení.Anotation:The methodology, destined for practical use in related spheres, comes from foreign and our own research results of thermolysis technological processes for energy and material utilization of residual biomass and separated plastic and cellulose fractions of solid municipal and industrial waste. In the article there are described the selected technological processes and equipment in the bench scale, pilot plant and demonstration operational facilities. The mentioned additional examples with mass and energy balance analysis including the synthetic gas quality and accompanying products are intended for the support of further development and orientation of these technologies, which should lead to the environmentally and economically optimal design of industrial commercial equipment.