Kovaříček Pavel, Abrham Zdeněk, Hůla Josef, Plíva Petr, Vlášková MarcelaCitace : KOVAŘÍČEK, Pavel, Zdeněk ABRHAM, Josef HŮLA, Petr PLÍVA, Marcela VLÁŠKOVÁ, Milan KROULÍK a Jiří MAŠEK. Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty. [Technologies and Economic Balance of Increasing of Soil Resistance Against Erosion by Incorporation of Organic Matter into Soil]: uplatněná certfikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2012. 33 s. ISBN 978-80-86884-69-1.
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmotyTechnologies and Economic Balance of Increasing of Soil Resistance Against Erosion by Incorporation of Organic Matter into Soil
Klíčová slova: infiltrace vody do půdy, akumulace vody v půdě, hydrofyzikální vlastnosti půdy, obsah organické hmoty, kompostKeywords: water infiltration into the soil, soil water accumulation, hydro-physical properties of soil, organic matter, compost
Anotace:Organická hmota plní v půdě celou řadu významných funkcí, které ovlivňují infiltrační schopnost půdy a schopnost zadržení vody v půdě. Metodické pokyny zahrnují praktické poznatky zemědělců, výrobců kompostu a výsledky experimentálních prací autorů metodiky v konfrontacích s poznatky získanými z odborné a vědecké literatury. Cílem metodiky je doporučit postupy pro zapravování organické hmoty z kompostů a rostlinné biomasy k ovlivnění vodního režimu v půdě v podmínkách rozdílného zpracování půdy a rozdílných dávek kompostu v souladu s požadavky na zachování půdní úrodnosti, stability půdního prostředí a snížení rizik spojených s intenzivním obhospodařováním. Závěrem metodiky jsou předloženy ekonomické rozvahy zvažující náklady na zřízení a provoz kompostárny a náklady spojené s aplikací kompostu, včetně možností využití meziplodin a dalších zdrojů organické hmoty.Anotation:Soil organic material provides a number of important functions that influence infiltration and water retention capability of the soil. The methodology includes practical knowledge of farmers, producers of compost and the results of experimental work of authors in confrontations with the knowledge which were obtained from scientific literature. The main aim of the methodology is to recommend procedures for composted organic matter and crop biomass placement to influence the water regime in soil under conditions of different soil cultivation and different doses of compost in accordance with requirements for soil fertility and environment maintenance and reduction of risks connected with intensive farming. In conclusion the methodology presents economic balances considering the cost of establishing and operating the composting facility and costs related with the compost application, including the possibility of using intercrops and other sources of organic matter.