Altman Vlastimil, Badalíková Barbora, Bartlová Jaroslava, Burg Patrik, Hůla Josef, Jelínek Antonín, Kovaříček Pavel, Mimra Miroslav, Plíva Petr, Pospíšilová Lubica, Roy Amitava, Vlášková Marcela, Zemánek, PavelCitace : ALTMAN V., B. BADALÍKOVÁ, J. BARTLOVÁ, P. BURG, J. HŮLA, A. JELÍNEK, P. KOVAŘÍČEK, M. MIMRA, P. PLÍVA, L. POSPÍŠILOVÁ, A. ROY, M. VLÁŠKOVÁ a P. ZEMÁNEK. Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajině. [The use of compost for optimizing the hydrological regime in landscape]. Náměšť nad Oslavou: ZERA, o.s., 2013. 101 s. ISBN 978-80-87226-26-1.
Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajiněThe use of compost for optimizing the hydrological regime in landscape
Klíčová slova: aplikační dávka, půda, retenční schopnost, kompost, biologicky rozložitelný odpadKeywords: application rate, soil, water retence capacity, compost, biodegradable waste
Anotace:Úbytek organické hmoty v půdě vede ke snížení její retenční schopnosti. V předložené publikaci jsou uvedeny možnosti, jak tento nedostatek částečně odstranit uplatněním vysokých dávek kompostu získaného z biologicky rozložitelných odpadů. Jsou zde uvedeny výsledky pětiletého sledování uplatnění kompostů na produkčních půdách a trvalých travních porostech. Výsledky experimentů jasně dokazují zlepšení retenční schopnosti půd i výrazné zlepšení zastoupení humusových látek v půdě.Anotation:Loss of soil organic matter leads to a reduction in the retention capabilities. In this submitted publication contains options to partially remove this deficiency by applying high doses of compost produced from biodegradable waste. Are the results of the five-year monitoring of the application of compost to soils and production of permanent grassland. The experimental results clearly show the improvement of the retention capacity of soils and represented a significant improvement in soil humid substances.