Abrham Zdeněk, Andert David, Mužík Oldřich, Hutla Petr, Herout MilanCitace : ABRHAM, Zdeněk, David ANDERT, Oldřich MUŽÍK, Petr HUTLA a Milan HEROUT. Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy. [Modelling and economic evaluation of investment projects in the energy use of biomass]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2013. 45 s. ISBN 978-80-86884-70-7.
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasyModelling and economic evaluation of investment projects in the energy use of biomass
Klíčová slova: fytomasa, bioplyn, ekonomika rostlinné výrobyKeywords: phytomass, biogas, crop production economy
Anotace:Fytomasa představuje velmi významný alternativní zdroj energie. Ze strany zemědělců je o rozvoj diverzifikace nezemědělských činností do této oblasti velký zájem. Jedná se však o velmi významná investiční rozhodnutí s delší dobou návratnosti. Expertní systém pro modelování ekonomiky biopaliv umožňuje pěstiteli energetické fytomasy komplexně posoudit ekonomiku pěstování, výroby tuhých biopaliv a výroby bioplynu. Internetový program významně zvyšuje kvalitu rozhodování a snižuje riziko špatných investičních záměrů. Zároveň vytváří podmínky pro zlepšení ekonomické stability podniku. To přispívá k rozvoji venkova, stabilitě pracovních příležitostí a zlepšuje sociálně-ekonomické zázemí lidí na venkově.Anotation:The phytomass represents very important alternative source of energy. From the part of farmers there is recorded great interess relating to development of diversification of non-agricultural activities in this area. There are very important investment decisions with longer period of returnability.The expert system for modelling of biofuel economy enables to a grower of energy phytomass to assess comprehensively the economy of growing, production of solid biofuels and biogas production