Burg Patrik, Zemánek Pavel, Jelínek Antonín, Dědina Martin, Skala OndřejCitace : BURG,Patrik, Pavel ZEMÁNEK, Antonín JELÍNEK, Martin DĚDINA a Ondřej SKALA. Separace semen révy vinné z matolin. [Separation of grape seeds from grape pomace]. Uplatněná certifikovaná metodika. Brno: MENDELU, Zahradnická fakulta 2013. 31 s. ISBN 978-80-7375-925-4.
Separace semen révy vinné z matolinSeparation of grape seeds from grape pomace
Klíčová slova: réva vinná, separátor, semena révyKeywords: separator, grape vine, grape seeds
Anotace:Legislativní rámec EU a stále se zpřísňující národní předpisy v oblasti odpadového hospodářství směřují prioritně k hledání nových bezodpadových technologií, které zabezpečí účelné a efektivní využití odpadních produktů. V podmínkách moderních vinařských provozů je proto věnována stále větší pozornost problematice využití matolin, které vznikají při zpracování hroznů. Svým charakterem jsou matoliny řazeny mezi biodegradabilní odpady, které není možné deponovat na skládky komunálních odpadů. Metodika Separace semen révy vinné z matolin je určena vinařským subjektům, zabývajících se možnostmi separace semen révy vinné z matoliny za účelem jejich dalšího využití. Metodika popisuje problematiku separace semen z matolin a její možná technická řešení, poskytuje základní informace o vlastnostech matoliny, výtěžnosti a vlastnostech semen u nejčastěji pěstovaných odrůd. Naznačuje možná řešení stacionárních i mobilních částí linek pro získávání semen z čerstvě lisované matoliny s využitím výsledků návrhu a ověřování vibračního separátoru. Uvádí bilanční, výkonnostní a ekonomické aspekty návrhu a realizace těchto technologických linek pro střední i velká vinařství.Anotation:The EU legislative framework and the ever stricter national regulations in the field of waste management aimed priority to the search for new waste?free technologies that ensure effective and efficient use of waste products. In terms of modern viticultural operations is therefore devoted increasing attention to the use of grape pomace that arise when processing grapes. Grape pomace are classified as biodegradable waste that can not be disposed at municipal waste landfills. Methodology Separation grape seeds from grape pomace is intended wine bodies concerned with the ability to separate the seeds from the grape pomace for the purpose of their further use. The methodology describes the issue of separation of seeds from grape pomace and its possible technical solutions, provides basic information about the properties marc yield and seed characteristics in the most cultivated varieties. It suggests possible solutions for stationary and mobile parts of the machines lines for obtaining seeds from freshly pressed grape marc using the results of the design and verification of vibrating separator. The methodology features balance, efficiency of machines and economic aspects of design and implementation of these technological lines for middle and large wineries.