Burg PatrikCitace : BURG, P. et al., 2014: Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen.[The study of biologically active compounds in grapevine seeds and annual shoots and possibilities obtaining oil from the seeds]. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Odborná kniha - monografie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 94 s., 1. vyd., roč. VII, č. 7. ISSN 1803-2109. ISBN ISBN 978-80-7509-165-9.
Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semenThe study of biologically active compounds in grapevine seeds and annual shoots and possibilities obtaining oil from the seeds
Klíčová slova: semena revy vinné, réva vinná, polyfenoly, biologicky aktivní látky, separátor, stilbenoidy, matolinyKeywords: biologically active substances, grapevine, separator, polyphenols, grape pomace, grape seeds, stilbenoids
Anotace:Práce se zabývá souhrnem poznatků o biologicky aktivních látkách obsažených v semenech révy vinné a v oleji získaném jejich lisováním, které byly získány v období 2009-2014. Soubor získaných údajů je využitelný pro postupné zavádění technologií k získávání vinného oleje ze semen révy, využívaného ve farmacii, kosmetice, gastronomii a dalších oblastech. Jednotlivé části práce popisují hlavní vlastnosti semen podle odrůd a uvádějí výsledky analýz nejvýznamnějších skupin biologicky aktívních látek (polyfenolů, vitamínů, mastných kyselin) u semen celkem 34 odrůd révy vinné pěstovaných v ČR. Část práce je věnovaná také biologicky aktívním látkám v letorostech révy vinné. Pro všechny technologie získávání semen z matolin je nejvýznamnější operací separace. Práce se proto zabývá také principy separace a možným řešením stacionárních i mobilních separačních zařízení. Popisuje současně prototyp vibračního separátoru semen a jeho experimentální ověření. Získané výsledky umožnily zpracovat variantní návrh technologických linek pro lisování oleje ze semen révy u středních a velkých vinařských provozů. V práci je obsažen i soubor experimentů zaměřených na ověření možností získání oleje z vinných semen lisováním v různých podmínkách. Z celkové bilance vyplývá, že z 1 ha vinice lze při výnosu 8 tun hroznů získat v průměru 12 litrů oleje. Analýzy vzorků oleje ze semen révy odrůd pěstovaných v ČR potvrzují, že obsah mastných kyselin, vitaminu E a fenolických látek je srovnatelný s obsahem těchto látek v oleji získávaném z odrůd jiných evropských vinařských oblastí. Anotation:The thesis deals with the research data summary of biologically active substances contained in the vine seeds and the pressed oil. The data were obtained in the period of 2009-2014. File data obtained is to be used for the gradual vine seeds oil pressing technology introduction with the main focus on pharmacy, cosmetics, gastronomy and other related areas. Individual chapters describe the main characteristics of seeds per variety and show the analyzes the major categories results of biologically active substances (polyphenols, vitamins, fatty acids). Seeds of 34 varieties of grapes grown in the country were researched. Another section of the work deals with biologically active substances in young vine wood. The separation is the most significant procedure out of all grape marc seeds extracting technologies. Thus the work is also focused on the seed separation principles and outlines both stationary and mobile separation devices. The thesis also describes the current seeds vibratory separator prototype and its experimental testing. The results obtained enabled to devise various proposal alternatives of technological lines for pressing oil from seeds of the vine for medium and large wine operations. The work also includes a set of experiments that are aimed to verify the possibility of obtaining oil from grape seeds by pressing in different conditions. The results shown are listed as follows: 1 ha of vineyards yields 8 tons of grapes that are to produce12 liters of oil. As the Czech grown vine varieties oil sample analyses shows, the content of fatty acids, vitamin E and phenolic compounds is comparable with the contents of these compounds contained in oil derived from varieties of other European wine regions.