Plíva Petr, Altmann Vlastimil, Hejátková Květuše, Roy Amitava, Souček Jiří, Valentová LucieCitace : PLÍVA, P., V. ALTMANN, A. HANČ, K. HEJÁTKOVÁ, A. ROY, J. SOUČEK a L. VALENTOVÁ. Kompostování a kompostárny. [Composting and composting facilities]. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2016. ISBN 978-80-86726-74-8. 149 s.
Kompostování a kompostárnyComposting and composting facilities
Klíčová slova: bioodpad, kompost, kompostovací proces, hodnocení, technologie, vermikompostováníKeywords: biowaste,compost, composting process,evaluation, technology, vermicomposting
Anotace:V úvodní části publikace je dán prostor poznatkům, které dokumentují význam kompostování a zejména využití kompostu v širším měřítku. V další části je uveden popis a charakteristické znaky surovin, které vstupují do procesu přeměny technologií kompostování, včetně jejich potenciálního množství a systému sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry. Dále jsou v publikaci uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování. Následují texty, které popisují odlišnosti jednotlivých technologií výroby kompostu, V závěrečných kapitolách jsou popsána pravidla pro hodnocení vyrobeného kompostu, a uvedeny informace o možných způsobech jeho konečného zpracování a následné expedice a to nejen do zemědělství pro aplikaci na zemědělskou půdu. Publikace je zakončena kapitolou Závěr - postřehy z praxe, kde autoři shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách. Anotation:The introductory section of the book is focused on knowledge documenting the importance of composting and especially use of compost in a broader scale. The next section provides a description and characteristics of feedstocks entering the transformation process by composting technology, including their potential amount and collection system of biowaste. Furthermore, the publication gives theoretical knowledge and practical experiences from the composting process itself. Description of differences of individual technologies for production of compost is mentioned. In the final chapters, there is description of the rules for the evaluation of produced compost, followed by information on possible ways of its final processing and subsequent expedition, not only to agriculture for application on agricultural land. The publication is closed with chapter Conclusion - Practical point of view, where authors gathered information and knowledge about composting and composting facilities.