Jevič Petr, Jurečka Lukáš, Šedivá ZdeňkaCitace : JEVIČ, P., JUREČKA, L. a Z. ŠEDIVÁ. Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených, a možnosti jejich úspor. [Sample calculations of the greenhouse gas emissions of biofeedstock, biofuels and bioliquids made from them and possibilities of their savings]. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7569-003-6
Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených, a možnosti jejich úsporSample calculations of the greenhouse gas emissions of biofeedstock, biofuels and bioliquids made from them and possibilities of their savings
Klíčová slova: biomasa, druhotný produkt, meziprodukt, zbytek, emisní faktor, alokační faktorKeywords: biomass, co-product, intermediate product, residue, emission factor, allocation factor
Anotace:V souladu s legislativně schválenými a platnými postupy metodika uvádí podrobné výpočty skutečných měrných emisí skleníkových plynů (GHG) FAME, HVO, biomethanu a rostlinných olejů a úspor emisí GHG, vyvolané při jejich používání jako motorové palivo. Obdobně vyčísluje skutečné měrné emise GHG surových FAME z volných mastných kyselin, polorafinovaného glycerinu a recyklovaného methanolu pro další zpracování. Na základě skutečných a standardních hodnot měrných emisí GHG a souvisejících znalostí pro každou fázi výrobního řetězce od produkce biomasy, pěstované, zbytkové nebo odpadní po dopravu ke konečné spotřebě a distribuční činnosti, jsou specifikovány způsoby a opatření vedoucí k jejich snížení.Anotation:In accordance with legislatively approved and valid procedures, the methodology provides detailed calculations of actual specific GHG emissions of FAME, HVO, biomethane and vegetable oils, and GHG emissions savings generated by their use as motor fuel. Similarly there are quantifies actual GHG emissions of raw FAME from free fatty acids, semi-refined glycerine and recycled methanol for further processing. On the basis of actual and default values of specific GHG emission and associated knowledge values for each phase of the production chain from biomass production, cultivated, residual or waste to final consumption and distribution activity, the methods and neasures leading to their reduction are specified