MAJETEK

Zajišťuje evidenci drobného i investičního (odepisovaného) majetku.

  • automatické zaúčtování pohybů a přenos do projektu účetnictví

  • výpočet daňových odpisů podle §28-33 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

  • široké možnosti volby způsobů účetních odpisů od jednoduchého pravidla "účetní odpisy = daňové odpisy" přes stanovení individuálních odpisových plánů až po ruční nasazení odepisované částky

  • evidence změn - vyřazení, změna vstupní ceny

  • snadné plánování odpisů - kdykoliv je k dispozici informace o odpisech ke kterémukoliv (i budoucímu) období

  • u neodepisovaného majeteku schopnost hromadné evidence souboru více stejných kusů, se zachováním možnosti oddělené manipulace s částmi tohoto souboru